Polish (Poland)English (United Kingdom)


Wskazówki dla autorów Drukuj Email


Dwumiesięcznik NOWOTWORY Journal of Oncology zamieszcza artykuły przygotowane na zaproszenie redakcji, prace oryginalne, doniesienia wstępne, opisy przypadków, artykuły przeglądowe, listy do redakcji, rekomendacje, artykuły, komentarze i notatki redakcyjne, opracowania historyczne, wspomnienia, oceny książek, sprawozdania ze zjazdów i stypendiów naukowych, komentarze do prac publikowanych i repliki, kronikę, komunikaty, streszczenia prac z piśmiennictwa światowego oraz innea doniesienia – uznane za godne uwagi czytelników.

Artykuły powinny być przygotowane zgodnie z zasadami opracowanymi przez International Committee of Medical Journal Editors (patrz Nowotwory 2000; 50: 64-68, N Eng J Med 1997; 336: 309-315).

Wszelkie materiały należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Dopuszczalne jest też korzystanie z poczty tradycyjnej. Wyłącznie pocztą tradycyjną przesyła się list przewodni z prośbą o opublikowanie i ze stwierdzeniem, że praca nie była dotychczas drukowana i nie została jednocześnie skierowana do innej redakcji. List taki powinien być podpisany odręcznie przez wszystkich autorów.

Autorzy otrzymują potwierdzenie przyjęcia pracy do oceny. Artykuły oceniane są przez dwóch recenzentów. Po otrzymaniu recenzji redakcja przesyła autorom jeden egzemplarz pracy wraz z oceną. Artykuł poprawiony podlega ponownej ocenie, po której redakcja przekazuje autorom decyzję o przyjęciu do druku. Autorzy otrzymują odbitkę korekcyjną z prośbą o naniesienie ewentualnych poprawek i odesłanie do redakcji w ciągu 3 dni. Poprawki nadesłane w późniejszym terminie nie będą uwzględnione. Autorzy nie otrzymują honorariów ani odbitek prac opublikowanych.

Uwagi ogólne. Praca powinna być napisana zwięźle, bez zarzutu pod względem stylistycznym, z uwzględnieniem nazewnictwa polskiego. Poprawki redakcyjne uzgadniane są z autorami jedynie wtedy, gdy dotyczą zagadnień merytorycznych; w pozostałych przypadkach dokonywane są bez porozumienia.
Każda część pracy – strona tytułowa, streszczenie, tekst, informacje dodatkowe, piśmiennictwo, tabele, podpisy pod rycinami – powinna zaczynać się na osobnej stronie.

Strona tytułowa. Powinna zawierać imiona i nazwiska wszystkich autorów oraz nazwy ich placówek macierzystych. Należy też podać adres korespondencyjny oraz ewentualnie dane dotyczące grantów, pomocy finansowej i innych form współpracy.

Streszczenie. Powinno być wyczerpujące (1-1,5 str.); i napisane zgodnie ze strukturą artykułu: wstęp, materiał i metody, wyniki, podsumowanie. Autorzy przygotowują też tytuł pracy i analogiczne streszczenie w języku angielskim; redakcja nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tłumaczenia. Pod streszczeniami powinny być zamieszczone propozycje słów kluczowych (haseł indeksowych).

Tekst. Powinien być przygotowany zgodnie z zasadami opracowanymi przez International Committee of Medical Journal Editiors (patrz wyżej). W artykułach oryginalnych obowiązuje układ: wstęp, materiał i metody, wyniki, omówienie, wnioski. Wskazane jest, aby w uzasadnionych przypadkach korzystać z pomocy statystyka przy opracowywaniu danych.

Ilustracje. Powinny być przygotowane w taki sposób, żeby po zmniejszeniu do wymiarów ukazujących się w druku, były łatwo i jednoznacznie czytelne. Ryciny złej jakości (np. mało przejrzysty wykres – wydruk komputerowy) nie będą przyjmowane. Ilość ilustracji powinna być ograniczona do rzeczywiście niezbędnych. Podpisy powinny być umieszczone na osobnej stronie. Ryciny kolorowe drukowane są na koszt autorów.

Tabele. Nie powinny być zbyt obszerne i zawierać zbyt wielu danych. Natomiast w zwięzłej formie mogą być cennym uzupełnieniem (lecz bynajmniej nie powtórzeniem) działu „wyniki”.

Piśmiennictwo. Spis piśmiennictwa powinien być ułożony w takiej kolejności, w jakiej prace cytowane są w tekście (a nie alfabetycznie, wg nazwisk pierwszych autorów). W tekście powinny znajdować się jedynie liczbowe odnośniki, podające w nawiasie numer pozycji w spisie piśmiennictwa; wymienianie w tekście nazwisk autorów jest uzasadnione tylko w wyjątkowych wypadkach.
Należy cytować tylko niezbędne pozycje piśmiennictwa, unikając podręczników i streszczeń zjazdowych. Obok najnowszych prac światowych powinny znaleźć się znaczące doniesienia polskie. Dane „niepublikowane” i „informacje ustne” nie należą do spisu piśmiennictwa, mogą natomiast być przytoczone w tekście.
Tytuł czasopisma powinien być podany w skrócie, w jakim ukazuje się w Index Medicus. Jeżeli praca ma więcej niż trzech autorów, po trzecim nazwisku należy wpisać „i wsp.” Skróty nazw czasopism pisane są kursywą, bez kropek. Po podaniu roku wydania piszemy średnik, po podaniu tomu – dwukropek, po podaniu stron – kropkę. Przykłady przedstawiania danych w spisie piśmiennictwa, wraz z obowiązującą interpunkcją, podano poniżej:

Artykuł w czasopiśmie: Parkin D, Clayton P, Black RF i wsp. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012.

Rozdział w monografii: Philips SJ, Whisnant JP Hyperten-sion and stroke. W: Laragh JH, Brenner BM, (red.) Hyperten-sion: pathophysiology diagnosis and management. Wyd. 2. New York: Raven Press;1995, s. 465-478.

Streszczenie w materiałach zjazdowych: Bengtsson S, Sol-heim Bo. Enforcement of data protection, privacy and secu­rity in medical informatics. W: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, (red.). MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 6-10 Sept.1992; Gene-va, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992, s. 1561-1565.

 


Poprawiony: środa, 22 sierpnia 2012 23:08
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/