Polish (Poland)English (United Kingdom)


STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Polskie Towarzystwo Onkologiczne, w skrócie PTO jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działalności PTO jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Towarzystwa jest Warszawa.

§ 3

PTO może tworzyć oddziały terenowe oraz organizować sekcje naukowe na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.

§ 4

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków.

§ 5

PTO ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

PTO może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym działaniu.


ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania§ 7

Celem PTO jest:

 1. rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie onkologii i szerzenie postępu w tej dziedzinie,

 2. działanie na rzecz stałego podnoszenia poziomu oświaty zdrowotnej w zakresie onkologii wśród społeczeństwa RP,

 3. współdziałanie z organami Służby Zdrowia, innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi w organizowaniu walki z rakiem,

 4. zachęcanie członków Towarzystwa do pracy naukowej w dziedzinie onkologii,

 5. współdziałanie w szkoleniu fachowych pracowników w zakresie onkologii.

§ 8

PTO realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i posiedzeń naukowych w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów,

 2. organizowanie sekcji naukowych,

 3. prowadzenie działalności oświatowej i popularyzatorskiej z zakresu onkologii,

 4. inicjowanie i popieranie (min. przez ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród) działań mających na celu opracowanie istotnych zagadnień z dziedziny onkologii,

 5. redagowanie czasopisma "Nowotwory",

 6. współpracę w zakresie onkologii z odpowiednimi stowarzyszeniami zagranicznymi i międzynarodowymi,

 7. podejmowanie wszelkich innych prac i działań zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu onkologii oraz współdziałanie w tym względzie z władzami, towarzystwami, organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi.ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki§ 9

Członkowie PTO dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. zagranicznych,

 4. honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym PTO może być każdy, pełnoletni obywatel RP posiadający wykształcenie dające podstawę do pracy zawodowej lub rozwijania zainteresowań naukowych w dziedzinie onkologii oraz działający w zakresie walki z chorobami nowotworowymi.

 2. Członkowie zwyczajni przyjmowani są przez Zarząd Oddziału na podstawie złożonej na piśmie deklaracji.

 3. Osoba nie przyjęta może odwołać się od decyzji Zarządu Oddziału do Zarządu Głównego, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestniczenia w zgromadzeniach, posiedzeniach i zebraniach PTO zgodnie z postanowieniami Statutu,

 2. uczestniczenia w zjazdach, sympozjach, konferencjach i posiedzeniach naukowych organizowanych przez Towarzystwo, korzystając z prawa pierwszeństwa,

 3. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTO,

§ 12


Członkowie zwyczajni PTO zobowiązani są do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał władz PTO,

 2. uczestniczenia w realizacji statutowych celów PTO,

 3. regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.

§ 13


Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia z PTO, ogłoszonego na piśmie przez członka właściwemu Zarządowi Oddziału,

 2. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania do uregulowania zaległości,

 3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

 4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,

 5. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności PTO zadeklaruje stał składkę i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny.

 2. Członek wspierający - osoba prawna - działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

 3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.

 4. Członkostwo członka wspierającego wygasa wskutek:

  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego,

  2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego z powodu nie opłacenia składek członkowskich za okres dłuższy niż 2 lata, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień,

§ 15

 1. Członkiem zagranicznym może być obywatel innego państwa, posiadający wykształcenie dające podstawę do pracy zawodowej lub rozwijania zainteresowań naukowych w dziedzinie onkologii oraz działający w zakresie walki z chorobami nowotworowymi.

 2. Członków zagranicznych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie złożonej przez nich deklaracji.

 3. Członek zagraniczny płaci składki członkowskie w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

 4. Członek zagraniczny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz biernego i czynnego prawa wyborczego na Walnym Zgromadzeniu.

 5. Członkostwo członka zagranicznego wygasa wskutek:

  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego,

  2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego z powodu nie opłacenia składek członkowskich za okres dłuższy niż 2 lata pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień,

  3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

  4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.

§ 16

 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju onkologii.

 2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, ale nie są zobowiązani do płacenia składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV

Władze Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

§ 17

 1. Naczelnymi Władzami PTO są:

  1. Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa

  2. Zarząd Główny

  3. Główna Komisja Rewizyjna

  4. Sąd Koleżeński.

 2. Członkowie władz PTO pełnią swoje funkcje honorowo.

 3. Kadencja wszystkich władz PTO trwa 4 lata.

 4. Uchwały władz PTO zapadają -zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

 5. W razie ustąpienia członka z Władz Towarzystwa odpowiednie władze mogą dokooptować nowego członka, z tym jednak, że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 18

Walne Zgromadzenie jest najwyższą Władzą PTO i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny PTO raz na 4 lata.

 2. Zarząd Główny powinien przynajmniej na 30 dni przed terminem zawiadomić pisemnie członków PTO o Walnym Zgromadzeniu, podając miejsce, termin i proponowany porządek obrad.

 3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem decydującym wszyscy zwyczajni i honorowi członkowie PTO, a z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających.

 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,

  2. rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

  3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek przedstawiony przez Główna Komisję Rewizyjną,

  4. wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Redaktora Naczelnego czasopisma „Nowotwory",

  5. uchwalanie zmian Statutu PTO, zatwierdzanie regulaminów pracy i instrukcji,

  6. nadawanie na wniosek przedstawiony przez Zarząd Główny członkostwa honorowego,

  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

  8. rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

  9. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się PTO,

  10. podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

 5. Walne Zgromadzenie jest prawomocne:

  1. w l terminie przy obecności członków PTO w liczbie 50% + 1,

  2. w II terminie bez względu na liczbę członków obecnych.

§ 20

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny PTO:

  1. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

  2. na wspólne żądanie co najmniej 3 zarządów Oddziałów PTO zgłoszone na piśmie do Zarządu Głównego,

  3. na wyrażone na piśmie żądanie co najmniej 1/5 liczby członków PTO.

 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny PTO w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosków o jego zwołanie.

 3. Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 21

 1. W skład Zarządu Głównego PTO wchodzą:

  1. przewodniczący

  2. dwóch wiceprzewodniczących

  3. redaktor naczelny czasopisma "Nowotwory"

  4. 9 członków zarządu

  5. przewodniczący Zarządów Oddziałów i Sekcji Naukowych.

 2. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swego grona Komitet Wykonawczy (Prezydium) w następującym składzie: przewodniczący dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik i. członków Zarządu Głównego powołanych na wniosek przewodniczącego.

 3. Do kompetencji Zarządu Głównego PTO należy:

  1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

  2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia członków PTO,

  3. redagowanie czasopisma "Nowotwory",

  4. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów i Sekcji Naukowych PTO oraz nadzorowanie ich działalności,

  5. zatwierdzanie proponowanego przez Redaktora Naczelnego czasopisma "Nowotwory" składu Komitetu Redakcyjnego,

  6. uchwalenie regulaminów pracy PTO i przedstawianie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu członków PTO,

  7. uchwalanie regulaminów pracy Oddziałów i Sekcji Naukowych PTO,

  8. zarządzanie majątkiem i funduszami PTO,

  9. opiniowanie udziału członków PTO w zjazdach naukowych, krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

§ 22

 1. Zarząd Główny PTO zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

 2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zarządu Głównego.

 3. Ustępujący członkowie Zarządu Głównego PTO mogą być wybierani ponownie.

§ 23

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 2. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności PTO ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i opłacania składek członkowskich.

 3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania, do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającym z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

 4. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Komitetu Wykonawczego z głosem doradczym.

 5. Główna Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością komisji rewizyjnej Oddziałów PTO.

§ 24

 1. Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków w tym także władz Towarzystwa i władz Oddziałów dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w Towarzystwie.

 3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

   1. upomnienie,

   2. zawieszenie w prawach członka PTO na okres od 3 miesięcy do 2 lat,

   3. wykluczenie z PTO.
  1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwoływania do Walnego Zgromadzenia PTO, którego orzeczenie jest ostateczne.  ROZDZIAŁ V

  Oddziały PTO  § 25

  1. Oddziały powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego w miejscowości, w której pracuje co najmniej 10 członków zwyczajnych PTO.

  2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.

  § 26

  Władzami Oddziału są:

  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,

  2. Zarząd Oddziału,

  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

  § 27

  1. Najwyższą władzą Oddziału PTO jest Walne Zebranie członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału.

  2. Walne Zebranie członków Oddziału może być:

   • zwyczajne,

   • nadzwyczajne.

  § 28

  1. Zarząd Oddziału wybierany jest przez Walne Zebranie członków Oddziału w głosowaniu tajnym.

  2. W skład Zarządu Oddziału wchodzą:

   • przewodniczący,

   • wiceprzewodniczący,

   • od 4 do 6 członków w zależności od liczby członków Oddziału.

  3. Zarząd Oddziału konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając ze swego grona sekretarza i skarbnika.

  § 29

  1. Zarząd Oddziału realizuje cele statutowe PTO na obszarze swojej działalności.

  2. Do dnia 15 stycznia każdego roku Zarząd Oddziału zobowiązany jest do złożenia w Zarządzie Głównym sprawozdania z działalności statutowej i finansowej według wzorów podanych w Regulaminie Pracy PTO.

  3. Zarząd Oddziału czyni starania o pozyskanie nowych członków PTO, prowadzi i stale uzupełnia listę członków Oddziału i przesyła ją do Zarządu Głównego.

  4. Zarząd Oddziału zbiera składki członkowskie i przesyła je do Zarządu Głównego zachowując ustalony przez Walne Zgromadzenie członków PTO procent funduszu na potrzeby administracyjne Oddziału.

  5. Zarząd Oddziału nie posiada prawa zaciągania zobowiązań majątkowych bez zgody Zarządu Głównego PTO.

  § 30

  1. Komisja Rewizyjna Oddziału PTO wybierana jest podczas Walnego Zebrania członków Oddziału w głosowaniu tajnym, liczy 3 osoby i ze swego grona przewodniczącego

  2. Zakres działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału PTO określają postanowienia § 23 ust. 2 4 stosowane odpowiednio.  ROZDZIAŁ VI

  Sekcje naukowe  § 31

  1. Zarząd Główny może organizować sekcje naukowe PTO skupiające członków jednej specjalności.

  2. Zarząd Główny powołuje przewodniczącego sekcji, który kieruje sekcją przy pomocy zespołu osób powołanych przez siebie.

  § 32

  Sekcje naukowe PTO działają w oparciu o regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny Towarzystwa

  Sekcje naukowe PTO organizują i prowadzą działalność naukową i dydaktyczną w zakresie dyscypliny lub problematyki onkologicznej określonej przez Zarząd Główny

  § 33

  Działalność Sekcji naukowych PTO może być wspierana na finansowo przez Zarząd Główny PTO.

  § 34

  1. Przewodniczący Sekcji Naukowej zobowiązany jest do składania raz do roku sprawozdania z działalności sekcji do Zarządu Głównego Towarzystwa.

  2. Działalność Sekcji Naukowej może być zamknięta decyzją Zarządu Głównego na wniosek jego członków lub na wniosek przewodniczącego sekcji.  ROZDZIAŁ VII

  Majątek PTO  § 35

  Majątek PTO stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

  § 36

  Na fundusze składają się:

  1. wpływy ze składek członkowskich,

  2. dotacje i subwencje,

  3. zapisy i darowizn,

  4. wpływy z działalności statutowej.

  § 37

  1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej PTO ustala Zarząd Główny.

  2. Władze Oddziałów PTO są obowiązane zarządzać majątkiem Towarzystwa zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny.

  § 38

  1. Oświadczenia w sprawach majątkowych PTO składają dwie osoby: przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz skarbnik Zarządu Głównego.

  2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch osób: przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Zarządu Głównego PTO.  ROZDZIAŁ VIII

  Zmiany statutu PTO  § 39

  Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie PTO większością 2/3 głosów.  ROZDZIAŁ IX

  Rozwiązanie PTO  § 40

  Uchwałę o rozwiązaniu się PTO podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków PTO większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

  § 41

  W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie PTO uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła komisję likwidacyjną.

   


   

  ZAŁĄCZNIK:

  pdf

  STATUT PTO

  Poprawiony: wtorek, 18 października 2011 12:27
   

  Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
  Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/