Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO Newsletter PTO nr 17/11

Newsletter PTO nr 17/11

 

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 17/11

Wtorek, 27 grudnia 2011 r.

 

Komunikat specjalny przewodniczącego
Zarządu Głównego PTO

Drogie Koleżanki i Koledzy, Członkowie PTO,

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 2012 roku zmienia się forma uiszczania opłaty członkowskiej. Obecnie jedyną formą jej wnoszenia będzie przelew drogą elektroniczną na konto Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Proces opłacania składki będzie wyglądał następująco:

 • Elektroniczna rejestracja na stronie pto.med.pl
  Wszyscy dotychczasowi członkowie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz kandydaci na członków powinni dokonać elektronicznej rejestracji, podczas, której będzie trzeba podać dane osobowe, zaakceptować regulamin, określić rodzaj członkostwa, a w przypadku nowych członków pobrać i wydrukować deklarację członkowską, a następnie dostarczyć ją do odpowiedniego terenowego oddzialu PTO. (Aby poprawnie przeprowadzić proces rejestracji i opłacenia składki członkowskiej, niezbędne jest posiadanie osobistego adresu email)

 • Potwierdzenie rejestracji
  Kliknięcie linku przysłanego na adres emial podany podczas rejestracji.

 • Zalogowanie się na osobiste konto na portalu pto.med.pl, utworzone podczas rejestracji.

 • Dokonanie drogą elektroniczną opłaty członkowskiej, za pośrednictwem portalu pto.med.pl.

 • Podtrzymanie lub uzyskanie pełnoprawnego członkostwa.

Przypominam, że opłata członkowska w 2012 roku wynosi 100 zł, przy czym dla Koleżanek i Kolegów Emerytów wynosi ona 50 zł, a Członkowie Honorowi są z niej zwolnieni. Opłatę należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie 30 stycznia 2012, co pozwoli zachować wszystkie prawa Członka.

Z radością chciałbym Państwa poinformować, że oprócz wszystkich dotychczasowych przywilejów, takich jak np. zniżkowe opłaty rejestracyjne na zjazdach i konferencjach naukowych organizowanych przez PTO, travel grantów umożliwiających udział w konferencjach w kraju i za granicą, czy dofinansowania w szkoleniach w zakresie przygotowywania doniesień naukowych i statystyki medycznej, od 2012 roku wszyscy członkowie PTO z opłaconymi na bieżąco składkami otrzymają bezpłatną prenumeratę oficjalnego czasopisma PTO "Nowotwory Journal of Oncology".

W przyszłym roku będziemy także mogli zaproponować Państwu po raz pierwszy możliwość ubiegania się o granty PTO, pozwalające zrealizować własne projekty badawcze.

Strona internetowa Towarzystwa (www.pto.med.pl) zostanie niebawem uzupełniona o bazę prowadzonych w Polsce badań klinicznych. Będzie temu towarzyszyła zmiana technologii naszych zasobów internetowych, co pozwoli na łatwiejsze i sprawniejsze zarządzanie ich zawartością, a także zwiększy funkcjonalność działań administracyjnych, edukacyjnych i informacyjnych.

Serdecznie pozdrawiam,
Jacek Jassem - Przewodniczący Zarządu Głównego PTO

1/ Narodowy Fundusz Zdrowia

*1.1* Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika procedur medycznych, terapeutycznych programów zdrowotnych i świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących.

LINK

*1.2* Zarządzenie nr 90 Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2011 r. zmienia warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

LINK

*1.3* Okresowe sprawozdanie z działalności NFZ za III kwartał 2011 r. oraz "Informacja Prezesa NFZ o działalności NFZ za III kwartał 2011 roku" stanowią załączniki do uchwały nr 25 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r.

LINK

*1.4* Centrala NFZ publikuje wartość refundacji cen leków według kodów EAN oraz wartość wykonanych świadczeń dla substancji czynnych wykorzystywanych w programach terapeutycznych i chemioterapii, narastająco od początku roku do września 2011 r.

LINK

*1.5* Dnia 16 grudnia opublikowano komunikat dotyczący zasad współpracy świadczeniodawców przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej.

LINK

*1.6* Dostępny jest plan działalności NFZ na 2012 rok.

LINK

*1.7* Dnia 19 grudnia NFZ opublikował komunikat w sprawie potwierdzenia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

LINK

oraz komunikat w sprawie ważności recept.

LINK

*1.8* Zarządzenie nr 93 prezesa NFZ dotyczy wprowadzenia zmian dotyczących określenia warunków zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń wynikających z wejścia w życie przepisów ustawy o działalności leczniczej.

LINK

*1.9* Zarządzenie nr 94 prezesa NFZ omawia warunki postępowania dotyczące zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.

LINK

*1.10* Zarządzenie nr 95 prezesa NFZ zmienia zarządzenie w sprawie korzystania z portalu NFZ.

LINK

*1.11* Opublikowano komunikat w sprawie kwalifikacji uczestników do szkolenia dotyczącego zasad udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących chorym w ramach Akademii NFZ.

LINK

*1.12* Zarządzenie nr 96 prezesa NFZ zmienia zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

LINK

*1.13* Zarządzenie nr 97 prezesa NFZ zmienia zarządzenie w sprawie przyjęcia do stosowania w NFZ wzorów wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Zgód Indywidualnych.

LINK

*1.14* Komunikat z 22 grudnia dotyczy interpretacji art. 48 ust. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

LINK

2/ Agencja Oceny Technologii Medycznych

*2.1* Dnia 19 grudnia odbyło się 27 posiedzenie Rady Konsultacyjnej, podczas którego zostały przygotowane uchwały między innymi

 • zakwalifikowanie leku Vantas (histrelinum) we wskazaniu: rak gruczołu krokowego, jako świadczenia gwarantowanego.

 

LINK

3/ Ministerstwo Zdrowia

*3.1* Informacja z dnia 23 grudnia w sprawie ogłoszenia wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

LINK

*3.2* Minister Zdrowia spotkał się w dniu 16.12.2011 z Naczelną Radą Lekarską. Omówiono kontrowersje związane z nowymi zasadami wypisywania recept i przyjęto ustalenia w tej sprawie.

LINK

*3.3* Ogłoszono wyniki konkursów ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2012 r.

LINK

*3.4* Zakończono konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej.

LINK

*3.5* Minister Zdrowia przygotował projekt rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury.

LINK

*3.6* Minister Zdrowia przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny.

LINK

*3.7* Minister Zdrowia przygotował projekt rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

LINK

*3.8* Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia ogłasza ogólnopolski konkurs na zaprojektowanie plakatu, który w ciekawy i inspirujący sposób przedstawi korzyści, jakie stwarza Europejski Fundusz Społeczny dla ochrony zdrowia.

LINK

4/ Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO)

*4.1* Sto praktyk onkologicznych w USA otrzymało certyfikat QOPI (Quality Oncology Practice Initiative), potwierdzający prowadzenie najwyższej jakości leczenia przeciwnowotworowego.

LINK

*4.2* Dorośli, którzy w dzieciństwie przebyli leczenie przeciwnowotworowe (chemioterapia czy radioterapia) nie mają zwiększonego ryzyka wad genetycznych u swoich dzieci.

LINK

*4.3* Wystąpienie dr. Allena Lichtera – zarządzającego dyrektora ASCO z okazji 40-lecia uchwalenia narodowej ustawy walki z rakiem.

LINK

*4.4* Dr George W. Sledge komentuje ostatnie San Antonio Breast Cancer Symposium.

LINK

*4.5* Kongres ASCO 2012 - abstrakty należy zgłaszać do 1 lutego 2012 – (do godziny 5.59 2 lutego czasu polskiego).

LINK

5/ FDA (Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności).

*5.1* FDA zaproponowała projekt zaleceń mających na celu zwiększenie udziału kobiet biorących udział w badaniach klinicznych urządzeń medycznych.

LINK

*5.2* FDA zarejestrowała preparat letrozol (Femara firmy Novartis).

LINK

6/ EMA (Europejska Agencja Medyczna)

*6.1* Od stycznia 2012 EMA i FDA podzielą sie obowiązkiem inspekcji fabryk produkujących leki.

LINK

*6.2* EMA zaleca lekarzom uważne oglądanie fiolek przed podaniem preparatów Torisel i Ceplene.

LINK

*6.3* EMA przedstawia raport z fazy pilotowej projektu, mającego za zadanie włączanie przedstawicieli chorych do spotkań naukowych grup doradczych (Scientific Advisory Group-SAG).

LINK

*6.4* Komitet doradczy EMA zalecił rejestrację preparatu vemurafenib (Zelboraf firmy Roche) do leczenia chorych na rozsianego lub nieoperacyjnego czerniaka z obecnością mutacji BRAF V600.

LINK

*6.5* Dostępny jest plan pracy EMA w onkologii na rok 2012.

LINK

7/ Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO)

*7.1* Wyniki retrospektywnego badania przedstawionego podczas SABCS 2011 sugerują, że brachyterapia części piersi jest prawdopodobnie związana ze zwiększonym ryzykiem odczynów popromiennych, pooperacyjnych powikłań i konieczności późniejszej mastektomii.

LINK

*7.2* Wyniki badań III fazy przedstawione podczas SABCS 2011 sugerują, że:

 • zastosowanie połączenia anastrozolu z fulwestrantem zwiększa przeżycie całkowite o 6 miesięcy w porównaniu z monoterapią u chorych na zaawansowanego raka piersi po menopauzie,

  LINK

 • zastosowanie połączenia anastrozolu z fulwestrantem zwiększa przeżycie całkowite o 6 miesięcy w porównaniu z monoterapią u chorych na zaawansowanego raka piersi po menopauzie,

  LINK

*7.3* Wyniki badania przedstawionego podczas 53. kongresu ASH (American Society of Hematology) sugerują, że powtórne (w czasie progresji) leczenie rytuksymabem jest równie skuteczne jak zastosowanie rytuksymabu w leczeniu podtrzymującym.

LINK

*7.4* Opracowano model prognostyczny powstania MDS (myelodysplastic syndrome) w związku z wcześniejszym leczeniem przeciwnowotworowym.

LINK

*7.5* Utrata genu supresorowego retinoblastoma (RB) u chorych na raka piersi typu potrójnie ujemnego wydaje się być związana z lepszym rokowaniem.

LINK

*7.6* Medycyna personalizowana w onkologii.

LINK

8/ Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE)

*8.1* NICE zaprasza do konsultowania projektu zaleceń dotyczących ostrych krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Konsultacje trwają do 14 lutego 2012.

LINK

*8.2* NICE nie zaleca stosowania fulwestrantu (Faslodex firmy AstraZeneca), gdyż preparat nie wykazał przewagi nad obecnie stosowanym leczeniem.

LINK

*8.3* NICE nie może zalecić stosowania panitumumabu w połączeniu z chemioterapią u chorych na rozsianego raka jelita grubego, gdyż producent nie przedstawił wymaganej dokumentacji.

LINK

*8.4* Obecne dowody korzyści ze stosowania ponadsiatkówkowej brachyterapii u chorych na zwyrodnienie plamki żółtej są niewystarczające i ograniczone do małej liczby chorych, i nie pozwalają zalecić tej formy leczenia.

LINK

9/ Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO)

*9.1* Rejestr danych ESTRO (ESTRO’s fact sheets) gromadzi informacje o nowotworach najczęściej poddawanych wyłącznej radioterapii lub radioterapii w skojarzeniu z innymi metodami leczenia.

LINK

10/ Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ASTRO)

*10.1*ASTRO jest zaniepokojone możliwą błędną interpretacją danych przedstawionych podczas SABCS 2011, dotyczących brachyterapii lub przyśpieszonemu, częściowemu napromienianiu piersi (APBI).

LINK

11/ Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (ESSO)

*11.1* Program 32 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO) – Walencja, 19-21 września 2012 jest dostępny pod adresem:

LINK

12/ Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO)

*12.1* Szwedzkie stypendia dostępne dla studentów i naukowców:

LINK

LINK

archiwalne wydania newslettera

{unsubscribe}Nie subskrybuj{/unsubscribe}
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/