Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO NEWSLETTER PTO NUMER 27/12

NEWSLETTER PTO NUMER 27/12

NEWSLETTER PTO NUMER 25/12

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 27/12

Czwartek, 27 grudnia 2012 r.

1/ Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO)

1.1. Dnia 11 grudnia, z inicjatywy PTO obyło się specjalne posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia, poświęcone polskiej onkologii. W spotkaniu, oprócz członków Komisji, uczestniczyło kilkadziesiąt osób, w tym wiceminister zdrowia Krzysztof Chlebus, doradca społeczny Prezydenta RP ds. zdrowia Maciej Piróg, konsultanci krajowi w dziedzinach onkologicznych, grono czołowych polskich onkologów oraz dyrektorzy najważniejszych ośrodków onkologicznych. Zapis wideo ze spotkania i oficjalne stanowisko PTO dostępne są na naszej stronie internetowej:

www.pto.med.pl

1.2. W dniu 15 grudnia 2012 roku odbył się jednodniowy kurs „Dermatoskopia dla onkologów”, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej i Akademię Czerniaka. Uczestnictwo było bezpłatne i ograniczone do członków ww. towarzystw. Kurs, w którym uczestniczyło ponad 170 osób, zorganizowali i prowadzili Prof. Piotr Rutkowski, Prof. Zbigniew Nowecki i Prof. Wojciech Zegarski. Wykłady wprowadzające wygłosili prof. Piotr Piotr Rutkowski i Prof. Lidia Rudnicka, a kurs dermatoskopowy prowadziła dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek. Uczestnicy kursu w przeprowadzonej ankiecie wysoko ocenili jego jakość. Podobne działania edukacyjne będą kontynuowane w przyszłym roku. Galeria fotograficzna z kursu dostępna jest pod adresem:

www.pto.med.pl

1.3. Już tylko do 31 grudnia 2012 można składać wnioski o Nagrodę Naukową im. Jana Steffena za wybitną rozprawę doktorską z dziedziny onkologii doświadczalnej lub klinicznej, w konkursie Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.

www.instytucja.pan.pl

1.4. Do 15 kwietnia 2013 otwarty jest 4. nabór na studia Master Online Study Program Advanced Oncology: “A worldwide unique post-graduate study program preparing for leadership tasks in oncology”.

www.masteroncology.de

1.5. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs w ramach ERA-NET EuroMed II na Międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nanomedycyny. Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach od 14 stycznia do 4 marca 2013.

www.ncbr.gov.pl

www.euronanomed.net

1.6. Tylko do 15 stycznia 2013 można składać podania do o 3-miesięczne stypendia o wartości 10.000 USD, ufundowane przez UICC Yamagiwa-Yoshida Memorial International Cancer Study Grants.

www.uicc.org

1.7. W dniach 5-6 kwietnia 2013 odbędzie się I Konferencja Naukowa Czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology” pod nazwą „Debaty Onkologiczne”. Konferencja ta uświetni 90. rocznicę istnienia pisma (1923-2013). Program konferencji dostępny jest na stronie:

www.nowotworykonf.viamedica.pl

1.8. W dniach 19-20 kwietnia 2013 odbędzie się w Ustroniu I Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej przy Towarzystwie Chirurgów Polskich.

www.microsurgery.pl

1.9. W dniach 10-11 maja 2013 odbędą się w Poznaniu Warsztaty Brachyterapeutyczne – „Spotkanie po ABS”.

www.wco.pl

1.10. W dniach 10-11 maja 2013 odbędzie się w Krakowie V Konferencja „Clinical Oncology Update – Onkologia 2013”

www.mp.pl

1.11. W dniach 24-25 maja 2013 odbędzie się w Jastrzębiej Górze VI Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne.

www.uro-onko.pl

1.12. W dniach 28-29 czerwca 2013 odbędzie się w Gdańsku XII Spotkanie Po ASCO.

www.poasco.pl

1.13. W dniach 12-14 września 2013 odbędzie się w Gdańsku VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rak Płuca”.

www.rakpluca2013.pl

1.14. W dniach 21-23 listopada 2013, z okazji 60-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, odbędzie się w Poznaniu konferencja „Wyzwania w onkologii – od profilaktyki do leczenia”.

2/ Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

2.1. Zarządzenie Nr 88/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 8 grudnia 2012 w sprawie zmiany zarządzenia, zmieniającego zarządzenie określające warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

www.nfz.gov.pl

2.2. Zarządzenie Nr 89/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 8 grudnia 2012, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

www.nfz.gov.pl

2.3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012, w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

www.nfz.gov.pl

2.4. Zarządzenie Nr 90/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 grudnia 2012, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

www.nfz.gov.pl

2.5. Informacja prasowa dotycząca zarządzenia Prezes NFZ w sprawie lecznictwa szpitalnego.

www.nfz.gov.pl

2.6. Zarządzenie Nr 91/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2012, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

www.nfz.gov.pl

2.7. Zarządzenie Nr 92/2012/DGL Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2012, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

www.nfz.gov.pl

2.8. Zarządzenie Nr 94/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 grudnia 2012, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

www.nfz.gov.pl

2.9. Uchwała Nr 39/2012/II Rady NFZ z dnia 13 grudnia 2012, zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych NFZ na 2013 rok.

www.nfz.gov.pl

2.10. Informacja NFZ o wielkości kwoty refundacji, wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-październik 2012.

www.nfz.gov.pl

2.11. Zarządzenie Nr 95/2012/DGL Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2012, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

www.nfz.gov.pl

2.12. Komunikat w sprawie projektu zarządzenia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie chemioterapia na 2013.

www.nfz.gov.pl

2.13. Komunikat w sprawie projektu zarządzenia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

www.nfz.gov.pl

2.14. Wartość refundacji cen leków według kodów EAN oraz wartość wykonanych świadczeń dla substancji czynnych wykorzystywanych w programach terapeutycznych i chemioterapii, narastająco od początku roku do września 2012.

www.nfz.gov.pl

2.15. Informacja dotycząca automatycznej weryfikacji pacjentów w systemie eWUŚ.

www.nfz.gov.pl

3/ Ministerstwo Zdrowia

3.1. W dniu 12 grudnia 2012 przekazano pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich Projekt ustawy o zmianie Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii.

www.mz.gov.pl

3.2. Informacja na temat spotkania wiceministra zdrowia Krzysztofa Chlebusa z wiceministrem zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej Huang Jiefu.

www.mz.gov.pl

3.3. Polska przewodniczyła 31. sesji Rady Koordynacyjnej Programu UNAIDS, która odbyła się w Genewie od 11 do 13 grudnia 2012. Obrady prowadził Igor Radziewicz-Winnicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

www.mz.gov.pl

3.4. Informacja prasowa, w związku z publikacją projektu obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

www.mz.gov.pl

3.5. Projekt obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

www.mz.gov.pl

3.5. Projekt obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

www.mz.gov.pl

3.6. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak uczestniczył w 78. posiedzeniu Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków.

www.urpl.gov.pl

3.7. Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie zawartości Suplementu 7.6 do 7. wydania Farmakopei Europejskiej.

www.urpl.gov.pl

4/ Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO)

4.1. ASCO publikuje wyniki pilotowego programu rejestru raka piersi.

www.mz.gov.pl

4.2. ASCO przedstawia nowych członów Zarządu Towarzystwa.

www.mz.gov.pl

5/ Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA)

5.1. FDA ostrzega przed potencjalnie szkodliwym suplementem diety Reumofan Plus, sprzedawanym również pod nazwą „WOW” i promowanym między innymi wśród chorych na nowotwory kości.

www.fda.gov

5.2. FDA zezwala na sprzedaż systemu stosowanego do zasklepiania miejsca po biopsji igłowej płuc (Bio-Seal Lung Biopsy Tract Plug System)

www.fda.gov

5.3. FDA informuje o wycofaniu przez firmę Hospira trzech serii preparatu karboplatyna, z uwagi na zanieczyszczenia mechaniczne.

www.fda.gov

5.4. FDA informuje o zakończeniu produkcji dawki 32 mg podawanego dożylnie leku ondansetron (Zofran firmy GSK), z uwagi na poważne ryzyko powikłań kardiologicznych.

www.fda.gov

6/ Europejska Agencja Medyczna (EMA)

6.1. CHMP – komitet EMA zaleca rejestrację leku pertuzumab (Perjeta firmy Roche) do leczenia chorych na HER2-dodatniego rozsianego raka piersi.

www.ema.europa.eu

6.2. EMA analizuje swoją strukturę i przygotowuje Agencję do reorganizacji w 2013 roku.

www.ema.europa.eu

6.3. EMA przedstawia raport ze spotkania komitetu CHMP.

www.ema.europa.eu

6.4. EMA zaleca rejestrację preparatu wpływającego na zmniejszenie spożycia alkoholu u uzależnionych osób.

www.ema.europa.eu

6.5. Zarząd Agencji przedstawia plan pracy na rok 2013.

www.ema.europa.eu

6.6. EMA przedstawia plan pracy grupy zajmującej się produktami biopochodnymi na rok 2013

www.ema.europa.eu

7/ Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO)

7.1. ESMO przedstawia najważniejsze wydarzenia roku 2012 (na podstawie wiadomości przesłanej do przewodniczącego Zarządu Głównego PTO).

cl.s4.exct.net

7.2. Kompleksowe spojrzenie na genetykę potwierdza, że ryzyko czerniaka jest związane nie tylko z narażeniem na promieniowanie UV.

www.esmo.org

7.3. Wyniki badania III fazy nie potwierdzają korzyści ze stosowania erybuliny zamiast kapecytabiny u chorych na miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka piersi, leczonych wcześniej antracyklinami lub taksoidami.

www.esmo.org

7.4. Naukowcy ze szpitala MD Anderson w Teksasie odkryli związek pomiędzy stosowaniem statyn a wydłużeniem czasu do progresji u chorych na zapalnego raka piersi.

www.esmo.org

7.5. Medycyna spersonalizowana stała się nowym celem. Obejrzyj wideo z liderami ESMO

www.youtube.com

7.6. Co powinien wiedzieć chory o medycynie spersonalizowanej?

www.esmo.org

7.7. Leczenie chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w podeszłym wieku.

www.esmo.org

7.8. Spersonalizowane leczenie chorych na raka piersi – nowy moduł eLearningu.

www.esmo.org

8/Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE)

8.1. NICE przedstawia projekt dokumentu nie zalecającego stosowania bewacyzumabu (Avastin firmy Roche) w leczeniu chorych na zaawansowamego raka jajnika.

www.nice.org.uk

8.2. NICE zaleca stosowanie wemurafenibu (Zelboraf firmy Roche) w leczeniu chorych na miejscowo zaawansowanego lub rozsianego czerniaka.

publications.nice.org.uk

Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (ESSO)

9.1. Informacje o inicjatywie ESSO dla poprawy kontroli jakości EURECCA dostępne są pod adresem:

www.essoweb.org

10/ Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ASTRO)

10.1. ASTRO zachęca do odnowienia warunków członkostwa w stowarzyszeniu

www.astro.org

European Cancer Organisation (ECCO)

11.1.ECCO przedstawia podsumowanie roku 2012.

www.ecco-org.eu

 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/