Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO NEWSLETTER PTO NUMER 5/13

NEWSLETTER PTO NUMER 5/13

NEWSLETTER PTO NUMER 2/13

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 5/13

Wtorek, 5 marca 2013 r.

Drodzy Czytelnicy,

otrzymujemy wiele informacji o planowanych konferencjach, kursach i kongresach. Aby przekazywanie ich Państwu było jak najbardziej czytelne, postanowiliśmy utworzyć odrębny dział “Kalendarium” z sekcjami "W kraju" i "Za granicą". W dziale "PTO" Newslettera będziemy umieszczać jedynie informacje o wydarzeniach organizowanych pod patronatem naszego Towarzystwa.

Redakcja Newslettera

1/ Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO)

1.1. Liczne grono onkologów znalazło się na „Liście Stu" – najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w Polsce w 2012 roku, opublikowanej przez „Puls Medycyny” (przed nazwiskiem podajemy pozycję na liście):

 • 3. Jacek Jassem

 • 10. Wiesław Jędrzejczak

 • 11. Witold Zatoński

 • 15. Cezary Szczylik

 • 18. Alicja Chybicka

 • 28. Tadeusz Orłowski

 • 32. Krzysztof Warzocha

 • 33. Jarosław Reguła

 • 43. Zbigniew Pawłowicz

 • 49. Janusz Meder

 • 50. Andrzej Lange

 • 66. Maciej Krzakowski

 • 74. Jan Lubiński

 • 80. Marian Reinfuss

 • 82. Stanisław Góźdź

 • 83. Kazimierz Roszkowski

 • 86. Wojciech Młynarski

 • 98. Bogusław Maciejewski

pulsmedycyny.pl

1.2. Trwa ogólnopolska akcja medialna pn. „Rak. To się leczy”, realizowana przez PTO we współpracy z Fundacją Rosa, Polską Koalicją Organizacji Pacjentów Onkologicznych i innymi partnerami. W tym tygodniu pojawiło wydawnictwo muzyczne – płyta "Krople Rosy – Muzyka Nadziei", z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na rzecz walki z rakiem. Artyści, których utwory znalazły się na płycie, wystąpią na uroczystej gali kampanii, która odbędzie się 19 marca w Warszawie.

W ramach kampanii ogłoszono szczególny plebiscyt na:

 • Człowieka najbardziej zaangażowanego w problematykę onkologiczną w Polsce

  www.raktosieleczy.pl

 • Oddział onkologiczny najbardziej przyjazny pacjentowi w Polsce

  www.raktosieleczy.pl

 • Kampanię/akcję społeczną najbardziej zaangażowaną w walkę z rakiem w roku 2012 w Polsce

  www.raktosieleczy.pl

Regulamin plebiscytu pod adresem:

www.raktosieleczy.pl

Kandydatury w plebiscycie można zgłaszać do 8 marca.

www.raktosieleczy.pl

1.3. W dniach 5-6 kwietnia 2013 odbędzie się I Konferencja Naukowa Czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology” pod nazwą „Debaty Onkologiczne”, uświetniająca jubileusz 90-lecia naszego czasopisma. Atrakcyjnym uzupełnieniem naukowego programu, obejmującego serię ośmiu debat typu „za” i „przeciw”, będzie wieczorna projekcja filmu „Chemia” z udziałem reżysera, Pawła Łozińskiego oraz koncert - niespodzianka. Informacje dostępne są na stronie:

www.nowotworykonf.viamedica.pl

Polecamy także niecodzienny plakat konferencji:

www.nowotworykonf.viamedica.pl

1.4. W przeddzień konferencji, 4 kwietnia, odbędzie się robocze spotkanie poświęcone wypracowaniu strategii dla polskiej onkologii. Zaprezentujemy tam dotychczasowe działania związane z programem „Czas na onkologię” oraz przedyskutujemy propozycje zgłoszone przez naszych Członków. Dyskusja odbędzie się w następujących grupach tematycznych:

 • Profilaktyka nowotworów: edukacja społeczeństwa i programy badań przesiewowych

 • Optymalizacja postępowania diagnostyczno-terapeutycznego (aktualizacja standardów, kwalifikacja do leczenia, dostępność metod, KRN)

 • Edukacja przed- i podyplomowa

 • Organizacja i finansowanie systemu opieki onkologicznej (interdyscyplinarność, tworzenie "ośrodków doskonałości" typu breast cancer units, współpraca z lekarzem rodzinnym i POZ, NPZChN)

Dziękujemy wszystkim Członkom PTO, którzy nadesłali interesujące propozycje do dyskusji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, otrzymają Oni zaproszenie do udziału w tym spotkaniu i w „Debatach Onkologicznych”.

1.5. Rozpoczęła się tegoroczna edycja Nagrody im. Hilarego Koprowskiego. Nagroda przyznawana jest corocznie za pracę (lub cykl prac) z zakresu onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej, wykonaną całkowicie w polskich instytucjach naukowo-badawczych i opublikowaną w liczącym się czasopiśmie międzynarodowym w poprzednim roku kalendarzowym. Kandydatury można zgłaszać elektronicznie do 30 kwietnia na adres www.oncoconferences.ch. Regulamin nagrody dostępny jest na stronie PTO.

www.pto.med.pl

1.6. Została otwarta kolejna edycję konkursu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Konkurs obejmuje najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym i najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii w 2012 roku. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca 2013.

ptok.pl

1.7. Konferencja Prezesów Towarzystw Lekarskich opublikowała:

 • apel w sprawie stosowania deklaracji konfliktu interesów w edukacji medycznej

  www.gazetalekarska.pl

 • stanowisko w sprawie standardów i wytycznych postępowania w medycynie

  www.ptendo.org.pl

 • stanowisko w sprawie organizacji kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów

  www.ptendo.org.pl

1.8. W dniu 26 lutego 2013 na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się debata poświęcona dostępności leczenia onkologicznego w Polsce. Przedstawiono raport pt. „Analiza dostępności do leczenia onkologicznego oraz finansowania świadczeń z zakresu chemioterapii w 2012 roku, ze szczególnym uwzględnieniem nowych terapii onkologicznych”.

www.lazarski.pl

1.9. Polska Grupa Badacza Chłoniaków zaprasza do aktywnego uczestnictwa w wieloośrodkowej współpracy naukowej. List intencyjny ze szczegółami propozycji dostępny jest pod adresem:

www.plrg.pl

1.10. W dniach 20-25 maja będzie przebywał w Polsce na zaproszenie PTO Prof. Ian Tannock. Gość wygłosi cykl wykładów w Warszawie, Krakowie i Gdańsku oraz weźmie udział w VI Pomorskim Spotkaniu Urologicznym (szczegóły podamy w kolejnych Newsletterach).

Ian Tannock jest profesorem onkologii na uniwersytecie w Toronto i w Princess Margaret Hospital i jednym z najbardziej znanych onkologów na świecie. Jest autorem lub współautorem kilkuset doniesień naukowych dotyczących głównie biologii nowotworów, metodyki badań klinicznych i etyki medycznej, a także podręczników onkologicznych uznawanych jako podstawa kształcenia przed- i podyplomowego: „The Basic Science of Oncology” i „Oxford Textbook of Oncology”. Jest laureatem wielu prestiżowych międzynarodowych nagród i wyróżnień. Ma ujmującą osobowość, co przysparza Mu powszechną sympatię; współpracuje z polskimi ośrodkami onkologicznymi.

www.uhnresearch.ca

1.11. W dniach 24-25 maja 2013 odbędzie się w Jastrzębiej Górze VI Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne. Głównym tematem obrad będzie rak gruczołu krokowego. Udział w Spotkaniu potwierdziło wielu znakomitych wykładowców z całego świata, w tym m.in. Fritz Schröder z Roterdamu, Ian Tannock z Toronto i Michael Zelefsky z Nowego Jorku. Serdecznie zapraszamy.

www.uro-onko.pl

1.12. W dniach 28-29 czerwca 2013 odbędzie się w Gdańsku XII Spotkanie po ASCO.

www.poasco.pl

1.13. W dniach 12-14 września 2013 odbędzie się w Gdańsku VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rak Płuca”. W ramach konferencji odbędą się warsztaty radioterapeutyczne, patomorfologiczne, torakochirurgiczne i pneumonologiczne.

www.rakpluca2013.pl

2/ Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

2.1. NFZ opublikował komunikat w sprawie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób, które pobierają zasiłki na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, albo ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty.

www.nfz.gov.pl

2.2. Zarządzenie Nr 2/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 lutego 2013, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

www.nfz.gov.pl

2.3. Zarządzenie Nr 3/2013/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 lutego 2013, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

www.nfz.gov.pl

2.4. Informacja prasowa dotycząca wprowadzenia nowych programów zdrowotnych (lekowych).

www.nfz.gov.pl

2.5. Zarządzenie nr 6/2013/DGL Prezesa NFZ z dnia 22 lutego 2013, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

www.nfz.gov.pl

2.6. Zarządzenie Nr 7/2013/DGL Prezesa NFZ z dnia 22 lutego 2013, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne.

www.nfz.gov.pl

2.7. Wartość refundacji cen leków według kodów EAN oraz wartość wykonanych świadczeń dla substancji czynnych wykorzystywanych w programach lekowych i chemioterapii, narastająco od początku roku do listopada 2012.

www.nfz.gov.pl

2.8. Spotkanie Prezes NFZ Agnieszki Pachciarz z Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Elżbietą Puacz.

www.nfz.gov.pl

3/ Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM)

3.1. Dnia 25 lutego odbyło się 6. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego uznano za zasadne finansowanie produktu leczniczego Levact (bendamustinum hydrochloridum) we wskazaniu: leczenie chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu, opornych na rytuksymab (ICD-10 C82, C85, C88.0).

www.aotm.gov.pl

4/ Ministerstwo Zdrowia

4.1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013. Wśród nowych jednostek chorobowych, których leczenie włączone zostało do wykazu programów lekowych znajdują się między innymi:

 • "Leczenie czerniaka złośliwego skóry” - refundacją objęty zostanie nowy lek wemurafenib,

 • "Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika” - w ramach nowego programu lekowego refundacją objęty zostanie bewacyzumab,

 • „Leczenie raka nerki" - refundacją objęty zostanie nowy lek pazopanib w I i II linii (po nieskutecznym leczeniu cytokinami),

 • „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” - refundacją objęty zostanie erlotynib w pierwszej linii leczenia w ramach istniejącego programu lekowego.

www.mz.gov.pl

4.2. Pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazano projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

www.mz.gov.pl

4.3. Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013.

www.mz.gov.pl

4.4. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2013 oraz kierunków realizacji zadań tego programu w latach 2014 i 2015.

www.mz.gov.pl

4.5. Dnia 27 lutego 2013 odbyło się posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, poświęcone tematyce ochrony zdrowia.

www.mpips.gov.pl

4.6. Minister Zdrowia uczestniczył w konferencji z okazji Światowego Dnia Chorób Rzatkich.

www.mz.gov.pl

5/ Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA)

5.1. ASCO anonsuje dostępność III wydania ASCO-SEP – niezastąpionego źródła wiedzy onkologicznej dla osób studiujących na odległość.

wuniversity.asco.org

5.2. Koalicja Alliance for Childhood Cancer występuje do Kongresu USA z apelem o unikanie cięć kosztów i ochronę dzieci chorych na nowotwory.

www.asco.org

6/ Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA)

6.1. FDA zarejestrowała nowe implanty stosowane w rekonstrukcji piersi.

www.fda.gov

6.2. FDA zarejestrowała preparat ado-trastuzumab emtazynę (Kadcyla firmy Roche) do leczenia chorych na HER2-dodatniego, zaawansowanego raka piersi z przerzutami

www.fda.gov

6.3. FDA zarejestrowała preparat regorafenib (Stivarga firmy Bayer) do leczenia chorych na GIST.

www.fda.gov

7/ Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO)

7.1. EMA wspiera obchody Dnia Chorób Rzadkich.

www.ema.europa.eu

7.2. EMA publikuje podsumowanie prac prowadzonych przez Komitet CHMP.

www.ema.europa.eu

7.3. EMA opublikowała listę przedsiębiorstw uprawnionych do przepakowywania leków w ramach importu równoległego.

www.ema.europa.eu

7.4. Komitet CHMP EMA zaleca rejestrację imatynibu firmy Actavis.

www.ema.europa.eu

8/Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO)

8.1. ESMO utworzyło własny kanał na portalu iTunes U.

www.esmo.org

8.2. Czy uda się zastosować w praktyce klinicznej biomarkery przerzutów nowotworowych?

www.esmo.org

9/ Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE)

9.1. NICE otworzył konsultacje projektu nie zalecającego stosowania pemetreksedu (Alimta firmy Lilly) w leczeniu podtrzymującym u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych indukcyjnemu leczeniu z zastosowaniem pemetreksedu z cisplatyną.

www.nice.org.uk

10/ European Cancer Organisation (ECCO)

10.1. ESTRO rozpoczyna wydawanie newslettera w wersji elektronicznej.

www.estro.org

11/ Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ASTRO)

11.1. ASTRO przyjmuje nominacje kandydatów do nagród, medali i stypendiów Towarzystwa.

www.astro.org

12/ Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (ESSO)

12.1. W dniach od 30 października do 1 listopada 2013 odbędzie się w Izmirze kurs „Treatment of Peritoneal Metastases: Facts, Problems and Future Perspectives”.

www.essoweb.org

13/ W czasopismach

13.1. Journal of Thoracic Oncology. R. Dziadziuszko i wsp. “Correlation between MET Gene Copy Number by Silver In Situ Hybridization and Protein Expression by Immunohistochemistry in Non-small Cell Lung Cancer.” Istnieje silna zależność pomiędzy ekspresją białka MET i liczbą kopi genu MET u chorych na operacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca, ale żadna z tych cech nie ma znaczenia rokowniczego.

journals.lww.com

13.2. The Lancet Oncology. J.Jassem “Maintenance chemotherapy in advanced non-small-cell lung cancer.” Rola chemioterapii w zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuca ewoluowała w ostatnich dekadach od nihillizmu do rutynowego zastosowania w pierwszej, drugiej a nawet trzeciej linii leczenia. Idea leczenia podtrzymującego jest logicznym, kolejnym krokiem. Większość wyników przeprowadzonych badań potwierdza wydłużenie czasu wolnego od progresji, co niekiedy przekłada się na wydłużenie czasu przeżycia całkowitego.

www.ncbi.nlm.nih.gov

13.3. Journal of the American Medical Association. H. Rebecca i wsp. “Incidence of breast cancer with distant involvement among women in the United States, 1976 to 2009.” Dane zgromadzone w SEER (US National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology, and End Results) sugerują znamienny wzrost zachorowań na raka piersi u młodych kobiet. W latach 1976–2009 wśród kobiet w wieku od 25 do 39 lat zanotowano niewielki, lecz znamienny wzrost liczby przerzutów raka piersi do kości, mózgu, płuc i innych narządów, bez podobnego wzrostu u kobiet starszych.

jama.jamanetwork.com

13.4. Journal of Clinical Oncology. P. E. Goss i wsp. ”Exemestane Versus Anastrozole in Postmenopausal Women With Early Breast Cancer: NCIC CTG MA.27—A Randomized Controlled Phase III Trial”. W pierwszym badaniu porównującym sterydowe i niesterydowe inhibitory aromatazy w uzupełniającym leczeniu chorych na raka piersi po menopauzie nie stwierdzono przewagi żadnej z tych klas preparatów.

jco.ascopubs.org

13.5. New England Journal of Medicine J. Matthew i wsp. “Long-Term Functional Outcomes after Treatment for Localized Prostate Cancer”. Po 15 latach obserwacji nie zauważono stwierdzanych we wcześniejszych okresach czynnościowych różnic u chorych na raka gruczołu krokowego poddanych prostatektomii lub radioterapii. U wielu mężczyzn stwierdzono jednak zaburzenia czynnościowe we wszystkich obserwowanych domenach.

www.nejm.org

14/ Kalendarium w kraju

14.1. W dniach 8-9 marca odbędzie się w Kaliszu interdyscyplinarna konferencja pt. "Wielkopolskie Sympozja Onkologiczne".

onkologiakalisz.pl

14.2. W dniach 21-23 marca 2013 odbędzie się w Poznaniu V Kongres Współczesnej Onkologii pt „Next Generation”.

www.termedia.pl

14.3. W dniach 17-18 kwietnia odbędzie się we Wrocławiu 26. Annual Scientific Meeting of European Association for Cancer Education. Termin zgłaszania prac upływa 15 marca 2013. Istnieje możliwość publikacji wybranych prac w Journal of Cancer Education Opłata rejestracyjna dla uczestników z krajów Europy Środkowo- Wschodniej wynosi jedynie 100 euro.

www.eaceonline.com

14.4. W dniach 19-20 kwietnia 2013 odbędzie się w Ustroniu I Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej przy Towarzystwie Chirurgów Polskich.

www.microsurgery.pl

14.5. Dnia 20 kwietnia odbędzie w Warszawie konferencja pt “Nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego”.

www.pzwlkonferencje.pl

14.6. W dniach 22-25 kwietnia 2013 odbędzie się w Krakowie konferencja CITIM 2013, dotycząca Immunoterapii Nowotworów i Monitorowania Immunologicznego.

citim.kongresy.krakow.pl

14.7. W dniach 10-11 maja 2013 odbędą się w Poznaniu Warsztaty Brachyterapeutyczne – „Spotkanie po ABS”.

www.wco.pl

14.8. W dniach 10-11 maja 2013 odbędzie się w Krakowie V Konferencja „Clinical Oncology Update – Onkologia 2013”.

www.mp.pl

14.9. W dniach 17-18 maja odbędą się w Kudowie Zdroju XI Miedziowe Wiosenne Warsztaty Onkologiczne. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg (17/18.05.2013 r.) i wyżywienie. Liczba uczestników jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń do 31.03.2013.

www.mcz.pl

14.10. 17 maja w Kolonowskich odbędzie się III Konferencja Naukowa Onkologiczno-Laryngologiczna „Czy można uniknąć usunięcia krtani na skutek raka?” Zgłoszenia:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

14.11. W dniach 29–31 sierpnia odbędzie się w Sopocie XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

www.kongres.ptok.pl

14.12. W dniach 13-14 września odbędzie się w Rytrze XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Postępy w Ginekologii Onkologicznej".

Adres organizatora:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

14.13. W dniach 21-23 listopada, z okazji 60-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, odbędzie się w Poznaniu konferencja „Wyzwania w onkologii – od profilaktyki do leczenia”.

Adres organizatora:

www.phnos.org.pl

14.14. W dniach 28-30 listopada 2013 odbędzie się w Białowieży IV Kongres Polskiego Towarzystwa Brachyterapii.

Adres organizatora:

www.phnos.org.pl

14.15. W dniach 5-6 grudnia 2013 odbędzie się w Warszawie VII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca.

Adres organizatora:

www.polgrp.org.pl zakładka: „Białowieża 2013”.

15/ Kalendarium - za granicą.

15.1. W dniach 13-16 marca odbędzie się w St. Gallen 13th International Breast Cancer Conference.

www.oncoconferences.ch

15.2. Do 1 kwietnia 2013 przyjmowane są wnioski o stypendium Medical Oncology Fellowship in Clinical Breast Cancer Research na okres od października 2013 do września 2015 w zespole BrEAST (Breast European Adjuvant Studies Team) przy Instytucie Jules Bordet w Brukseli - www.br-e-a-s-t.org. Badania BrEAST są prowadzone w ramach Breast International Group (BIG - www.breastinternationalgroup.org. Wnioski można przesyłać w języku angielskim do dr Martine Piccart ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub do dr. Evandro de Azambuja ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

15.3. Do 15 kwietnia otwarty jest 4. nabór na studia Master Online Study Program Advanced Oncology: “A worldwide unique post-graduate study program preparing for leadership tasks in oncology”.

www.masteroncology.de

15.4. W dniach 8-12 maja odbędzie się w Dubrowniku 3rd Balkan and Eastern European Masterclass in Clinical Oncology. Wnioski o bezpłatną rejestrację i zakwaterowanie można składać do 3 marca. Więcej informacji pod adresem: www.eso.net/ lub wysyłąjąc wiadomość do Roberty Ventura:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15.5. W dniach 11-14 czerwca odbędzie się w Brukseli kurs EORTC "Clinical Trial Statistics for Non Statisticians".

www.eortc.be

eortc.us2.list-manage.com

15.6. W dniach 13-15 czerwca odbędzie się w Opatii International Clinical Trials Workshop połączony z 9th Central European Oncology Congress – Best of ASCO Meeting.

www.penta-pco.com

15.7. W dniach 11-13 listopada odbędzie się w Padwie 9th Meet The Professor: Advanced International Breast Cancer Conference.

meettheprofessor.accmed.org

 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/