Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO Newsletter PTO nr 11/11

 

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 11 / 11

 

Wtorek, 04 października 2011 r.

1/ Narodowy Fundusz Zdrowia.

*1.1* Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia wartość refundacji cen leków według kodów EAN oraz wartość wykonanych świadczeń dla substancji czynnych wykorzystywanych, narastająco od początku roku do czerwca 2011 w programach terapeutycznych i chemioterapii:

 • trastuzumab: 99 mln,

 • imatynib: 79 mln,

 • docetaksel: 76 mln,

 • rytuksymab: 61 mln,

 • gemcytabina: 29 mln,

 • sunitynib: 29 mln,

 • cetuksymab: 27 mln,

 • iposomalna doksorubicyna: 22 mln,

 • kapecytabina: 19 mln,

 • erlotynib: 19 mln,

 • pemetreksed: 19 mln.

LINK

*1.2* Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne na 2012 r. i lata następne. Zgłaszanie uwag do dnia 13 października 2011 roku.

LINK

*1.3* Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie na 2012 r. i lata następne. Zgłaszanie uwag do dnia 13 października 2011 roku.

LINK

*1.4* Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, odnoszący się do realizacji świadczeń wykonywanych w roku 2012. Zgłaszanie uwag do dnia 7 października 2011 roku.

LINK

2/ Agencja Oceny Technologii Medycznych

*2.1.* 26 września odbyło się 20 posiedzenie Rady Konsultacyjnej, podczas którego zostały przygotowane stanowiska między innymi w sprawie:

 • "Zdrowe Płuca Lubuszan”. Program zdrowotny w zakresie przeciwdziałania i wczesnego wykrywania wybranych chorób układu oddechowego”

 • „Badania radiologiczne klatki piersiowej”,

 • „Profilaktyka raka płuca na terenie województwa lubelskiego”,

 • „Płuca nie bolą – program profilaktyki wczesnego wykrycia chorób nowotworowych układu oddechowego”,

 • „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy, pochwy, sromu i brodawek płciowych w gminie Wielowieś na lata 2011-2013”

LINK

*2.2.* 19 września odbyło się 19 posiedzenie Rady Konsultacyjnej. Na posiedzeniu przygotowane zostały opinie na temat propozycji grup limitowych oraz o między innymi następujących programach zdrowotnych:

 • Wykrywanie raka jajnika w populacji kobiet z grup ryzyka rodzinnego lub genetycznego”,

 • „Podnoszenie świadomości zdrowotnej w zakresie raka szyjki macicy”,

 • „Profilaktyka w walce z rakiem szyjki macicy i prostaty w gminie Jasieniec w latach 2011-2013”

LINK

3/ Ministerstwo Zdrowia.

*3.1* Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący projektu wykazu leków refundowanych, zawierających substancje czynne: anastrazolum, donepezilum, olanzapinum, risperidonum i topiramatum, wydany 14 września 2011.

LINK

*3.2* Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę przyznanych w roku 2011 nagród dla nauczycieli akademickich.

LINK

*3.3* Podczas obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w dniu 22 września 2011 r. ustalono między innymi:

- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie

LINK

*3.4* Podczas obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w dniu 23 września 2011 r. ustalono między innymi:

- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

LINK

4/ ASCO

*4.1* ASCO przedstawia uaktualnione zalecenia stosowania preparatów przeciwwymiotnych podczas chemioterapii i radioterapii.

LINK

*4.2* Stanowisko ASCO w związku ze spotkaniem w Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęconym chorobom niezakaźnym.

LINK

5/ FDA

*5.1* FDA zatwierdziła dwa nowe zastosowania dla preparatu denosumab (Prolia firmy Amgen) - u niektórych chorych na raka piersi i u chorych na raka gruczołu krokowego. Oryginalnie preparat ten był zarejestrowany w 2010 we wskazaniu osteoporoza.

LINK

*5.1* FDA wydała komunikat dotyczący możliwego związku zaburzeń rytmu serca ze stosowaniem ondansetronu (Zofran firmy GSK).

LINK

6/ EMA

*6.1* Europejska Agencja Medyczna rozszerzyła zastosowanie pemetreksedu (Alimta firmy Lilly) w leczeniu podtrzymującym pierwszej linii u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca poza dotychczasowe ograniczenie do specyficznych schematów chemioterapii zawierających związki platyny.

LINK

*6.2* Komitet CHMP Europejskiej Agencji Medycznej rozszerzył rejestrację bewacyzumabu o nowe wskazanie do pierwszorazowego leczenia w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem u chorych na zaawansowanego raka jajnika (stopnie FIGO III B, III C I IV), jajowodów lub pierwotnego raka otrzewnej.

LINK

*6.2* Europejska Agencja Medyczna zwraca uwagę lekarzy na ryzyko powstania nowotworu w związku ze stosowaniem lenalidomidu (Revlimid) firmy Celgene.

LINK

7/ ESMO

*7.1* Wyniki badania sugerują możliwość istnienia nowej strategii przełamywania oporności na cetuksymab.

LINK

*7.2* Wyniki nowego badania kwestionują mechanizm ‘upstaging’ jako podstawy poprawy przeżycia chorych na raka jelita grubego poddanych ocenie węzłów chłonnych.

LINK

*7.3* Zastosowanie radioterapii podczas lub pomiędzy cyklami chemioterapii zmniejsza ryzyko nawrotu raka piersi.

LINK

*7.4* Inhibitor aromatazy – letrozol chroni przed nawrotem raka piersi nawet do 8 lat.

LINK

*7.5* Chemioterapia podczas ciąży nie ma istotnego wpływu na rozwój dzieci.

LINK

*7.6* ESMO oferuje szereg stypendiów w roku 2012

LINK

8/ NICE

*8.1* NICE publikuje nowe standardy jakości w leczeniu chorych na raka piersi.

LINK

*8.2* NICE nie zaleca stosowania kabazytakselu (Jevtana firmy Sanofi), w kombinacji z prednizonem lub prednizolonem w leczeniu drugiego rzutu chorych na raka gruczołu krokowego.

LINK

9/ PTO

*9.1* Rozpoczął się nabór wniosków do Funduszu Stypendialnego, realizowanego w ramach obszaru tematycznego Badania i Rozwój Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W jego ramach doktoranci i młodsi pracownicy naukowi będą mogli otrzymać stypendia na pobyt w instytucjach naukowych Szwajcarii w celu realizacji projektów badawczych. Dodatkowo dofinansowane będą wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją, tj. 5-dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce.

Okres realizacji projektu powinien zawierać się w terminie między 1 maja 2012 a 31 marca 2013 r. Obszar tematyczny projektów obejmuje wszystkie dyscypliny naukowo-badawcze.

Nabór wniosków potrwa do 1 listopada 2011. Uczestnikami projektu mogą być:

 • studenci studiów doktoranckich (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 24 miesięcy),

 • młodzi pracowników naukowi, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 18 miesięcy),

 • mentorzy z instytucji wysyłających z Polski oraz mentorzy z instytucji goszczących ze Szwajcarii, jako pracownicy naukowi wspierający stypendystów (wyjazdy na 5-dniowe wizyty studyjne).

Doktoranci i młodzi pracownicy naukowi zatrudnieni będą w instytucji goszczącej w ramach umowy o pracę, zgodnie z zasadami prawa. Od stypendysty, jak i opiekuna wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Szczegółowe informacje na temat warunków naboru są dostępne na stronach:

www.sciex.ch

www.sciex.pl

Poprawiony: niedziela, 26 sierpnia 2012 12:32
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/