Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO Newsletter PTO nr 13/11

 

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 13/11

Wtorek, 1 listopada 2011 r.

1/ Narodowy Fundusz Zdrowia.

*1.1* Dnia 18 października 2011 r. opublikowano zarządzenie nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. W tej grupie wyodrębnia się następujące zakresy świadczeń:

 1. dializoterapia otrzewnowa;

 2. hemodializoterapia;

 3. terapia hiperbaryczna;

 4. tlenoterapia domowa;

 5. żywienie pozajelitowe w warunkach domowych;

 6. żywienie dojelitowe w warunkach domowych;

 7. badania zgodności tkankowej;

 8. badania genetyczne;

 9. badania izotopowe;

 10. terapia izotopowa;

 11. zaopatrzenie protetyczne;

 12. pozytonowa tomografia emisyjna;

 13. leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci;

 14. leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych;

 15. teleradioterapia stereotaktyczna;

 16. kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej.

LINK

*1.2* W zarządzeniu Nr 68/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. określono warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

LINK

*1.3* Dnia 19 października 2011 r. opublikowano zarządzenie nr 69/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

LINK

*1.4* W zarządzeniu nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. określono warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

LINK

*1.5* Narodowy Fundusz Zdrowia umieścił na swojej stronie internetowej zakładkę: Kontraktowanie 2012.

LINK

2/ Agencja Oceny Technologii Medycznych

*2.1.* Dnia 17 października 2011 r. opublikowano rekomendację nr 74/2011 Prezesa AOTM w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej „bewacyzumab we wskazaniu leczenie guzów mózgu” z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej.

LINK

*2.2.* Na 23 posiedzeniu Rady Konsultacyjnej (24 października) zostało przygotowane stanowisko w sprawie:

 • usunięcia lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego „FASTURTEC” (Razburykaza) we wskazaniu: leczenie i zapobieganie ostrej hyperurykemii w celu zapobiegania ostrej niewydolności nerek u chorych na nowotwory złośliwe układu krwiotwórczego z dużą całkowitą masą nowotworu, w przypadku ryzyka szybkiego rozpadu lub zmniejszenia masy nowotworu na początku chemioterapii.

LINK

3/ Ministerstwo Zdrowia.

*3.1* Na stronie internetowej Ministra Zdrowia znajdują się definicje świadczeń wysokospecjalistycznych

LINK

w związku z opublikowaniem ogłoszenia w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2012 r.

LINK

*3.2* Minister Ewa Kopacz wzięła udział w konferencji poświęconej opiece nad dziećmi chorymi na nowotwory.

LINK

*3.3* Zakaz palenia będzie obowiązywał na stadionach podczas Euro 2012.

LINK

*3.4* Oświadczenie Ministra Zdrowia i Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

w sprawie interpretacji art. 48 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

LINK

*3.5* Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów.

LINK

*3.6* Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

LINK

*3.7* Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 2011 roku na finansowanie programów wieloletnich, np. zwiększenie kwot zaplanowanych na realizację w 2011 r. programów wieloletnich pod nazwą: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” z kwoty 250.000 tys. zł do kwoty 263.674 tys. zł.

LINK

*3.8* Minister Ewa Kopacz powołała zespół, który ma opracować propozycje zmian w zarządzaniu warszawskiego Centrum Onkologii. W jego skład wchodzą m.in. profesorowie: Krzysztof Warzocha, Marian Reinfuss i Jacek Jassem, Maciej Banach z Ministerstwa Nauki, Kazimierz Roszkowski-Śliż - dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Jerzy Stelmachów - dyrektor Instytutu Reumatologii.

LINK

4/ ASCO

*4.1* Otwarta została rejestracja i rezerwacja hoteli na konferencję ASCO 2012 dla członków ASCO.

LINK

5/ FDA

*5.1* Z uwagi na zaobserwowany wzrost śmiertelności u chorych na płaskonabłonkowego raka płuca otrzymujących sorafenib (Nexavar firmy Bayer), nie jest wskazane podawanie u tych chorych tego preparatu w kombinacji z karboplatyną i paklitakselem oraz z gemcytabiną i cisplatyną.

LINK

*5.2* Podawanie pazopanibu (VOTRIEN firmy GSK) u chorych na zaawansowanego raka nerki powinno zostać wstrzymane z chwilą pojawienia się przełomu nadciśnieniowego lub gdy nadciśnienie jest ciężkie lub utrzymujące się pomimo podania leków obniżających ciśnienie i zmniejszenia dawki pazopanibu.

LINK

6/ EMA

*6.1* Dwudziestego października Komitet Europejskiej Agencji Medycznej (CHMP) zalecił rejestrację preparatu topotekan (Topotecan Eagle firmy Eagle) na podstawie 100% biodostępności (badanie biorównoważności z referencyjnym preparatem nie było wymagane).

LINK

*6.2* Komitet pediatryczny oceniając wniosek firmy Roche zalecił wprowadzenie zmian do planu oceny rytuksymabu (Mabthera – Chłoniaki) we wskazaniu u dzieci.

LINK

*6.3* Komitet pediatryczny, oceniając wniosek firmy Abbott zalecił wprowadzenie zmian do planu oceny inhibitoru PARP (Veliparyb – wysoko zróżnicowany glejak) we wskazaniu u dzieci.

LINK

*6.4* Komitet pediatryczny, oceniając wniosek firmy GSK, zalecił wprowadzenie zmian do planu oceny eltrombopagu (Revolade – wtórna małopłytkowowść) we wskazaniu u dzieci.

LINK

*6.5* Agencja wyjaśnia opinię na temat zwiększonego ryzyka raka pęcherza moczowego w związku ze stosowaniem pioglitazonu (Actos firmy Takeda – wskazanie w cukrzycy typu drugiego).

LINK

7/ ESMO

*7.1* Gen receptora androgenowego sprzyja rakowi gruczołu krokowego gdy jest „włączony” i rakowi piersi, gdy jest „wyłączony”.

LINK

*7.2* Zmniejszanie się w Europie umieralności związanego z rakiem piersi nie jest powodowane badaniami przesiewowymi.

LINK

*7.3* Dwulekowe schematy zawierające pochodne platyny są zalecane u starszych chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca w dobrym stanie sprawności – wyniki badania ELVIS.

LINK

*7.4* Czy znaleźliśmy cząsteczkę „celującą” w białko KRAS?

Randomizowane, kontrolowane placebo badanie II fazy: erlotynib z tywatynibem u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.

LINK

*7.6* ESMO oferuje szereg stypendiów w roku 2012.

LINK

8/ NICE

*8.1* NICE przygotował projekt zaleceń dla standardów jakości w leczeniu chorych na raka płuca. Projekt jest poddany publicznym konsultacjom do 25 listopada 2011.

LINK

*8.2* NICE zaleca stosowanie preparatu mifamurtyd w leczeniu nowotworów kości u dzieci i młodzieży.

LINK

*8.3* Metaanaliza opublikowana w czasopiśmie Lancet wskazuje, że stosowanie radioterapii po zabiegach chirurgii oszczędzającej u chorych na raka piersi zmniejsza o blisko połowę ryzyko nawrotu miejscowego.

LINK

*8.4* W pełnych zaleceniach diagnostycznych opublikowanych 28 października NICE uwzględnia system obrazowania EOS 2D/3D (EOS Imaging).

LINK

9/ PTO

*9.1* Na stronie PTO zamieszczona jest pełna wersja Drugiej Księgi Polskiej Onkologii, zawierająca strategię działań zmierzających do poprawy zwalczania raka piersi i raka jelita grubego. Zachęcamy do przesyłania swoich uwag i komentarzy.

LINK

*9.2* Portal PTO dostępny jest obecnie także w angielskiej wersji językowej.

LINK

*9.3* Zarząd Główny PTO na swoim posiedzeniu 20 października zatwierdził powstanie Podkarpackiego Oddziału PTO z siedzibą w Brzozowie. Przewodniczącym Oddziału został dr med. Jan Gawełko z Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

LINK

*9.4* Decyzją Zarządu Głównego PTO opłaty członkowskie od przyszłego roku będą przekazywane wyłącznie drogą elektroniczną przez portal Towarzystwa.

System płatności online, będzie umożliwiał dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej i debetowej, przelewu internetowego lub zwykłego przelewu opłacanego na poczcie.

Dalsze szczegóły na temat systemu opłat członkowskich zostaną podane w kolejnych wydaniach newslettra PTO.

10/ INNE

*10.1* Ponad 4 miliony Polaków chce rzucić palenie.

LINK

Poprawiony: niedziela, 26 sierpnia 2012 12:31
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/