Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO Newsletter PTO nr 15/11

 

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 15/11

 

Wtorek, 29 listopada 2011 r.

1/ Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

*1.1* Centrala NFZ przedstawia komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmian w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących chorych.

LINK

*1.2* Centrala NFZ publikuje wartość refundacji cen leków według kodów EAN oraz wartość wykonanych świadczeń dla substancji czynnych wykorzystywanych w programach terapeutycznych i chemioterapii, narastająco od początku roku do sierpnia 2011 r.

LINK

*1.3* Dnia 22 listopada opublikowano zarządzenie nr 87/2011/DSOZ Prezesa NFZ, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

LINK

2/ Agencja Oceny Technologii Medycznych

*2.1.* Dnia 21 listopada odbyło się 25. posiedzenie Rady Konsultacyjnej, AOTM, podczas którego zostały przygotowane stanowiska między innymi w sprawie:

 • zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia gwarantowanego „REVLIMID” (Lenalidomid) we wskazaniu: zespoły mielodysplastyczne/mieloproliferacyjne,

 • zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia gwarantowanego „HERCEPTIN” (Trastuzumab) we wskazaniu: rak żołądka,

 • zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia gwarantowanego „JAVLOR” (winflunina) we wskazaniu: leczenie dorosłych chorych na przejściowo-komórkowego raka dróg moczowych zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu wcześniejszej terapii pochodnymi platyny.

LINK

*2.2* Prezes AOTM opublikował 24 października rekomendację nr 76/2011 w sprawie zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie i zapobieganie ostrej hiperurykemii w celu zapobiegania ostrej niewydolności nerek u chorych na nowotwory złośliwe układu krwiotwórczego dużą całkowitą masą nowotworu, w przypadku ryzyka szybkiego rozpadu lub zmniejszenia masy nowotworu na początku chemioterapii, przy wykorzystaniu produktu leczniczego rasburicasum (Fasturtec®).

 

LINK

 

*2.3* AOTM informuje o konferencji pt "HTA in national and cross-border healthcare in Europe", która odbędzie się w Gdańsku 8 i 9 grudnia 2011.

 

LINK

 

3/ Ministerstwo Zdrowia.

*3.1* Ministerstwo Zdrowia opublikowało dwa obwieszczenia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe, oraz podało kwoty tych dotacji.

*3.2* Ministerstwo Zdrowia opublikowało zarządzenie w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, mającego na celu ocenę potrzeby i warunków reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

LINK

*3.3* Przedstawiony został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Uwagi mogą być zgłaszane do 9 grudnia 2011 r.

LINK

*3.4* Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w dniu 7 listopada 2011 r., dotyczyły między innymi:

 • karty problemu zdrowotnego – Leczenie raka stercza skupioną wiązką ultradźwięków (HIFU),

 • karty problemu zdrowotnego – Leczenie raka stercza przy zastosowaniu brachyterapii o niskiej mocy dawki (LDR),

 • projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych.

LINK

*3.5* Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w dniu 15 listopada 2011 r., dotyczyły między innymi:

 • propozycji zasad kontraktowania na 2012 rok świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

LINK

4/ Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO)

*4.1* Fundacja Conquer Cancer ASCO ogłosiła nazwiska i tytuły prac 20 osób uhonorowanych za wyróżniające się badania nowotworów układu pokarmowego.

LINK

*4.2* ASCO udostępniło bezpłatną elektroniczną wersję swojego najnowszego poradnika poświęconego przystosowaniu do życia chorych, którzy przeszli leczenie przeciwnowotworowe.

LINK

5/ Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA)

*5.1* FDA przedstawiła stanowisko w sprawie bewacyzumabu (Avastin firmy Roche): nie potwierdzono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania przeciwciała u chorych na raka piersi.

LINK

*5.2* FDA ogłosiła swoje stanowisko podczas Międzynarodowej Konferencji Regulującej Rynek Tytoniu.

LINK

*5.3* FDA zatwierdziła ruksolitynib (Jakafi firmy Incyte Corporation) jako pierwszy preparat do leczenia chorych na zwłóknienie szpiku kostnego.

LINK

6/ Europejska Agencja Leków (EMA)

*6.1* Dnia 16 listopada dyrektorem wykonawczym EMA został profesor Guido Rasi.

LINK

*6.2* Komitet ds. Medycznych Wyrobów Stosowanych u Ludzi (CHMP) EMA pozytywnie zaopiniował zmiany w rejestracji preparatu cetuksymab (Erbitux firmy MerckSerono) w zakresie wskazań i przeciwwskazań u chorych na rozsianego raka jelita grubego.

LINK

*6.3* Komitet CHMP EMA pozytywnie zaopiniował wprowadzenie zmian w rejestracji preparatu trastuzumab (Herceptin firmy Roche), dotyczące stosowania tego preparatu w skojarzeniu z chemioterapią w indukcyjnym leczeniu chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi.

LINK

*6.4* Komitet CHMP EMA pozytywnie zaopiniował warunkową rejestrację preparatu vandetanib (Caprelsa firmy AstraZeneca) u chorych na nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub rozsianego agresywnego i powodującego dolegliwości rdzeniastego raka tarczycy.

LINK

*6.5* Komitet CHMP EMA, w związku z wynikającymi z problemów produkcyjnych brakami dostaw leku doksorubicyna (Caelyx firmy Ben Venue Laboratories, USA) w wielu krajach Unii Europejskiej, zaleca kontynuowanie leczenia tym preparatem u chorych, którzy wcześniej rozpoczęli leczenie, oraz nierozpoczynanie tej terapii u nowych chorych.

LINK

*6.6* Do konsultacji trwających od 17.11.2011 do 29.02.2012 otwarto dokument opisujący planowaną modyfikację zaleceń dotyczących produktów biopochodnych.

LINK

*6.7* W EMA odbyły się pierwsze warsztaty międzynarodowych ekspertów, poświęcone użyteczności analizy podgrup w ocenie wyników badań klinicznych.

LINK

7/ Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO)

*7.1*IMPAKT 2012 – konferencja raka piersi (Bruksela, 3-5 maja 2012) rozpoczęła przyjmowanie streszczeń prac.

LINK

*7.2* Dr Raffaele Califano z Manchesteru, Wielka Brytania, zaprasza do dyskusji na temat chemioterapii w połączeniu z czynnikami oddziałującymi na naczynia w zaawansowanym niedrobnokórkowym raku płuca.

LINK

*7.3* Amplifikacja genu ALK może zwiększać skłonność do szybkiego rozsiewu i agresywnego wzrostu zapalnego raka piersi.

LINK

*7.4* Rola limfadenektomii węzłów chłonnych zlokalizowanych w miednicy w leczeniu chorych na raka stercza.

LINK

*7.5* Kliniczne korzyści z zastosowania nowego preparatu – entinostatu u chorych na rozsianego raka piersi można przewidzieć w badaniu komórek krwi, wykonywanym kilka dni po zakończeniu terapii.

LINK

*7.6* Podejście ‘bench-to-bedside’ pozwoliło na identyfikację nowego celu molekularnego w neuroendokrynnym raku stercza.

LINK

*7.7* Tamoksyfen może wywoływać istotne niepożądane działania u mężczyzn chorych na raka piersi.

LINK

8/ Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE)

*8.1* Do 20 grudnia trwają konsultacje projektu zaleceń dotyczących:

 • leczenia z użyciem zogniskowanej wiązki ultradźwięków o wysokiej mocy u chorych na zlokalizowanego raka stercza,

  LINK

 • leczenia z użyciem zogniskowanej krioablacji u chorych na zlokalizowanego raka stercza

  LINK

*8.2* Dnia 23 grudnia zakończone zostaną konsultacje projektu zaleceń standardów jakości w leczeniu chorych na raka jajnika.

LINK

*8.3* NICE planuje w marcu 2012 uaktualnienie zaleceń diagnostyki i leczenia chorych na wczesnego, miejscowo zaawansowanego i zawansowanego raka piersi z perspektywy możliwych do uzyskania oszczędności.

9/ Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO)

*9.1* Na stronie ESTRO dostępny jest wykaz organizowanych w roku 2012 kursów edukacyjnych.

LINK

10/ Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO)

*10.1* W najbliższym czasie PTO uruchomi elektroniczny system opłat członkowskich, szczegóły w najbliższym newsletterze.

*10.2* Na stronie PTO dostępne są zrealizowane w ramach projektu „Oncovideos” edukacyjne filmy przedstawiające procedury i zabiegi z zakresu onkologii.

LINK

archiwalne wydania newslettera

{unsubscribe}Nie subskrybuj{/unsubscribe}
Poprawiony: niedziela, 26 sierpnia 2012 12:30
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/